Przedszkole 25 w Chorzowie, Najlepsze przedszkole Chorzów

zajęcia dodatkowe - przedszkole Chorzów

WIZJA


Jesteśmy przedszkolem otwartym, skupionym na możliwościach i potrzebach naszych wychowanków. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, poszukiwania twórczych rozwiązań i wykorzystywania wcześniej zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych. Podstawą budowania wizji nie jest świadomość tego, czego nie mamy, lecz to, jak powinna naszym zdaniem wyglądać przyszłość – przyszłość zarówno naszej placówkijak i naszych wychowanków.


 Nasze przedszkole przede wszystkim:

 • Jest otwarte i skupia się na możliwościach i potrzebach naszych wychowanków;
 • Stymuluje szeroko pojęty rozwój oraz integruje procesy wychowania i nauczania;
 • Wychowuje dzieci na osoby kreatywne, otwarte, umiejące pracować w zespole, rozwiązywać problemy i chętnie podejmujące się nowych zadań;
 • Kształci w dzieciach kompetencje przydatne obecnie, jak i w późniejszym, dorosłym życiu;
 • Wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych, z których wynikają normy postępowania etycznego;
 • Przestrzega praw dziecka;
 • Pomaga dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i swoich uczuć;
 • Wdraża do zachowań społecznie akceptowanych;
 • Przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesów, ale również do radzenia sobie z porażkami;
 • Zapewnia aktywny udział rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego w pracach na rzecz przedszkola;
 • Stwarza przyjazny, bezpieczny klimat wszystkim dzieciom;
 • Stwarza warunki do nabywania kompetencji społecznych;
 • Skutecznie przygotowuje wychowanków do podjęcia obowiązku szkolnego, poszukiwania twórczych rozwiązań i wykorzystywania wcześniej zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych;
 • Odzwierciedla w swojej ofercie edukacyjnej aktualne trendy rozwoju i oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego;
 • Doskonali i rozwija kompetencje zawodowe nauczycieli.

 

 

MISJA

 

"Nie zmuszajmy dzieci do aktywności lecz wyzwalajmy aktywność.
   Nie każmy im myśleć lecz twórzmy warunki do myślenia.

 Nie żądajmy lecz przekonujmy.

Pozwólmy dzieciom pytać"

Janusz Korczak

 


Zatem misją naszego przedszkola jest


zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego
talentów i zdolności,
 bez nacisków i przymusu,
 a poprzez rozbudzanie jego ciekawości
i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.