Przedszkole 25 w Chorzowie, Najlepsze przedszkole Chorzów

zajęcia dodatkowe - przedszkole Chorzów


W moim przedszkolu miło płynie czas,bo ono uczy i bawi nas. :)
 
Nasze przedszkole oferuje następujące zajęcia dodatkowe:
 
 

  Dzieci,  u  których  stwierdzono  wady  postawy  mają  możliwość  uczestniczenia w  zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych. Zajęcia te odbywają się dwa razy w tygodniu na sali gimnastycznej  Celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała.  Raz w tygodniu odbywają się zajęcia rytmiczno- umuzykalniające (pot. rytmika). Zajęcia rytmiczne mają na celu rozwijanie muzykalności dzieci, rozbudowanie zamiłowania do muzyki, kształtowanie wrażliwości na muzykę, rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Kształtowanie muzyczne dzieci odbywa się poprzez zastosowanie wielu form: zabawy ruchowe przy muzyce, nauka piosenek, gra na instrumentach perkusyjnych w czasie zabaw, piosenek i tańców, zabawy i formy improwizacji ruchowej i muzycznej, nauka tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci, zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamikę, wysokości dźwięków, metrum, budowę utworów). Zajęcia rytmiczne realizują również cele ogólno wychowawcze tj.: zapobieganie wadom postawy, kształtowanie sprawności i estetyki ruchu, rozwój umiejętności współpracy z kolegami w grupie.


  Proponujemy także naszym wychowankom udział w zajęciach tanecznych. W czasie zajęć dzieci nabywają umiejętności wykonywania i zastosowania podstawowych kroków tańca nowoczesnego w układach choreograficznych, wyrabiają poczucie rytmu słuchu i wrażliwości muzycznaj, kształtują koordynację ciała, estetykę ruchu i jego płynność rozbudzana i rozwijana jest wyobraźnia twórcza dziecka.


 Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z języka angielskiego. Istotnym celem nauczania języka angielskiego na poziomie przedszkolnym jest wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego oraz wytworzenie podstawowej kompetencji komunikacyjnej, zgodnie z treściami nauczania. 


    Dzieci u których stwierdzono wady wymowy mają możliwość uczestniczyć w terapii logopedycznej. Mają one na celu usprawnianie narządów artykulacyjnych, korygowanie wad wymowy, naukę komunikacji pozawerbalnej itp. Zajęcia dostosowane są do potrzeb dzieci. 

 
                                            


Dla dzieci mających trudności w adaptacji do życia przedszkolnego z dysfunkcjami rozwojowymi prowadzona jest terapia psychologiczna. Psycholog otacza opieką wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Psycholog udziela pomocy poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych o charakterze terapeutycznym, organizowanie i prowadzenie zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych, poprzez poradnictwo, konsultacje oraz warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.
Dla dzieci uzdolnionych plastycznie proponujemy kółko plastyczne. Celem tych zajęć jest uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk: przyrodniczych i społecznych, dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze, rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka,rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi oraz umiejętne operowanie narzędziami i materiałem, budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy, rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki.Dla chętnych dzieci z każdej grupy wiekowej prowadzone jest Kółko sportowe Poprzez proponowanie na zajęciach sportowych ciekawych form aktywności ruchowej, takich jak np. zabawy z elementami rywalizacji, gry i konkurencje sportowe, wyścigi, pragniemy wprowadzać dzieci w świat różnorodnych doświadczeń ruchowych,pielęgnować i podtrzymywać naturalną formę ruchu, rozwijać w jeszcze większym stopniu ich umiejętności ruchowe, rozbudzać w nich zamiłowanie do wszelkiego rodzaju ruchu i sportu oraz wspierać ich rozwój osobowości.


                                                          


Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Aby Wprowadzić dzieci w świat sztuki na kółku teatralnym prowadzone są zabawy teatralne, które przynoszą dzieciom wiele korzyści, rozwijają wyobraźnię, doskonalą mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyjają umuzykalnieniu, rozwijają płynność ruchów oraz zwiększają poczucie własnej wartości. Zabawy w teatr są również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. 

        

Kółko cheerleaderek prowadzone jest dla dzieci, które lubią tańczyć. Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność. Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku, podporządkowywać się umownym przepisom, wyrabia pozytywne cechy charakteru kształci wrażliwość estetyczną.