Przedszkole 25 w Chorzowie, Najlepsze przedszkole Chorzów

zajęcia dodatkowe - przedszkole Chorzów 

W roku szkolnym 2015/2016 w naszym Przedszkolu

praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna

nauczycieli wspomagana będzie przez:Program wychowania przedszkolnego Od przedszkolaka do pierwszaka”, autor: Iwona Broda. Program jest realizowany w każdej grupie wiekowej. Jest on aktualny i w pełni odpowiadający przepisom MEN, zgodny z obowiązującą podstawą programową. Ukierunkowany jest na wielostronny rozwój dziecka, zgodnie z jego wiekiem i możliwościami rozwojowymi.

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka” jest uporządkowanym zbiorem celów ogólnych, czyli tych adresowanych do nauczyciela, określających jego zamysł, zamiar, strategie pracy i celów operacyjnych, określających konkretne osiągnięcia i umiejętności dzieci.


Programy zajęć dodatkowych:


Z Jezusem do Boga Ojca” 5 – latki, „Jezus mnie kocha” 6 – latki, program do nauczania religii, autor: Ks. Stanisław Łabendowicz. Programy realizowane są w grupie dzieci 5-cio i  6-cio leatnich.

 

„Program nauczania języka angielskiego autorstwa: Magdaleny Appel, Joanny Zarańskiej, Ewy Piotrowskiej. program realizowany jest w każdej grupie wiekowej.

 

„Stój prościutko” program gimnastyki korekcyjno -stymulacyjnej,  autor: Ewa Kaźmierska

 

W świecie muzyki i tańca" program dla dzieci  przedszkolnych, autor:Joanna Rzemieniecka - SILESIAN SPORT CLUB. Program realizowany jest w każdej grupie wiekowej.

 

Programy profilaktyczne:

 

„Z MISIEM TULISIEM WESOŁO I BEZPIECZNIE” autor: Maria Goleń. Program ten ma na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym, w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu a nawet życiu. 

 

„PRZYJACIELE ZIPPIEGO” autorstwa:  Partnership for Children realizowanego w Polsce przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie Promujący zdrowie emocjonalne w kontekście wczesnego wspomagania. Jego głównym celem jest rozwijaniem umiejętności psychospołecznych

 

„CHCĘ BĘĆPRZEDSZKOLAKIEM”, – autor: Joanna Chodzidło

Program adaptacji wstępnej, realizowany w grupie dzieci 3-letnich.

 

"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”, – Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej; autorzy: J. Szymborski, W. Zatoński, Z. Juczyński, T. Kowalczyk, M. Lewandowska, N. Ogińska – Bulik, A. Dobrowolska, A. Dzielskalnym 

 

Programy kół zainteresowań:

 

„ZABAWA W TEATR” – autor: Anna Pawlikowska. 

Program autorski Przedszkolnego Kółka Teatralnego. / realizacja w grupie 5 i 6 latków /Kładzie nacisk na aktywizowanie dzieci, inspirowanie do działań twórczych, wyzwalanie wyobraźni oraz kształtowanie umiejętności werbalnych i społecznych.


MŁODY ARTYSTA” – autor: Anna Nowak  

Program autorski Przedszkolnego Kółka Plastycznego.Wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych, rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne, wspiera dzieci w rozwijaniu uzdolnień plastycznych oraz kształtuje czynności intelektualne – potrzebne dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

 

„MAŁY SPORTOWIEC” – autor: Joanna Chodzidło

Program autorski kółka sportowego. Kształtuje u dzieci postawę prozdrowotną, ukazuje możliwości zagospodarowania czasu wolnego, dostarcza wielu przeżyć, rozwija zasadę „fair play”, wdraża do systematycznego uprawiania sportu, wychodzi naprzeciw potrzebom – r u c h u – u dzieci

 

„WESOŁE CHEERLEADERKI” – autor: Ewa Kaźmierska

Program autorski kółka tanecznego (dzieci 5,6 – letnie). Zachęcenie dzieci do nauki tańca grupowego i improwizacji ruchowej do muzyki nowoczesnej (disco, techno, pop) dzięki pracy zespołowej rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, kształcenie poczucia rytmu i swobody ruchu.

 

INNOWACJE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014:


„ODDZIAŁ INNOWACYJNY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM EDUKACJI MATEMATYCZNEJ I PLASTYCZNEJ W ZAKRESIE WSPOMAGANIA DZIECI W ROZWOJU UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNYCH” realizacji od 01 września 2014 r do 30 czerwca 2014 r.


„MOJE MIASTO A W NIM JA” innowacja pedagogiczna do realizacji od dnia 01 września 2013 r do do 30 czerwca 2014 r.

 

„DIAGNOZA I STYMULACJA ROZWOJU FUNKCJI PSYCHOMOTORYCZNYCH U DZIECI OD 2 DO 6 ROKU ŻYCIA" innowacja pedagogiczna do realizacji od dnia 01 września 2013 r do do 30 czerwca 2016 r.