Przedszkole 25 w Chorzowie, Najlepsze przedszkole Chorzów

zajęcia dodatkowe - przedszkole ChorzówRAMOWY  ROZKŁAD  DNIA 630 – 830

Gromadzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z dziećmi i ich rodzicami, zabawy integrujące grupę, dydaktyczne, kołowe, ćwiczenia poranne, zabawy rytmiczno – ruchowe. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.

* zabawy konstrukcyjne
* zabawy w kącikach zainteresowań
* gry i zabawy według zainteresowań
 

Praca indywidualna z dzieckiem

* praca wyrównawcza
* rozmowy indywidualne
* zabawy logopedyczne, ćwiczenia rozwijające narządy mowy
 
Zabiegi higieniczne przed śniadaniem
 
830 – 900
845 915
 
 
 900940

Śniadanie (Gwiazdeczki, Promyki)

Śniadanie (Planetki, Słoneczka)
 
 
 
Czynności organizacyjne.
Zabiegi higieniczne, mycie zębów
 

9151035

 

 

 

 

 

 
 
 

 
1035 – 1145

   

Stwarzanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych na terenie przedszkola i poza nim. Działania nauczyciela skierowane na inspirowanie dziecka do czynnego udziału w zajęciach zorganizowanych.

Spełnianie oczekiwań rozwojowych dziecka przez:

zajęcia zintegrowane, zaaranżowane z całą grupą bądź w zespołach

zajęcia plastyczno - techniczne

wycieczki, spacery

zabawy dydaktyczne, ruchowe przy muzyce

działalność podejmowana z własnej inicjatywy dzieci
 

Zabawy dowolne, tematyczne na świeżym powietrzu lub w sali kierowane przez nauczyciela lub z jego udziałem, spacery

1145 – 1215

Czynności organizacyjne, porządkowanie sali. Zabiegi higieniczne
 
1200 – 1245

1215 – 1245

Obiad (Słoneczka, Planetki)
 
Obiad (Gwiazdeczki, Promyki)
 

12451315

Relaksacja przy muzyce, literaturze – rozchodzenie się dzieci

1315 - 1400

Dowolne zabawy oraz działalność plastyczna i konstrukcyjna według zainteresowań  dzieci

* grupowe zabawy zręcznościowe

* gry planszowe, dydaktyczne

* rozmowy i kontakty indywidualne nauczyciela z dzieckiem

1400 – 1415

Podwieczorek

1415 - 1630

Zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci w sali zajęć lub w ogrodzie pod nadzorem lub z udziałem nauczyciela.

Praca indywidualna z dzieckiem