Treści, aktywności, umiejętności.

Jak mija czas?”

04-08.01.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– wymienia pory roku, rozpoznaje elementy charakterystyczne dla danej pory roku

– ćwiczy motorykę małą, spostrzegawczość

– doskonali wrażliwość słuchową, poczucie rytmu

– potrafi współpracować w grupie rówieśniczej

– uczestniczy w zabawach ruchowych, naśladowczych, ćwiczeniach porannych

– ćwiczy aparat mowy

– rozwija wiedzę dotyczącą liter, poznaje literkę B, b

– rysuje podwórko przedszkolne na podstawie obserwacji

– zauważa zmiany, jakie zachodzą w ogrodzie przedszkolnym

– kształtuje sprawność manualną i doskonali umiejętność wycinania

– rozwija zmysł estetyczny

– potrafi wymienić nazwy dni tygodnia

– rozumie pojęcia dotyczące następstw czasowych

– wypowiada się na określony temat

– słucha opowiadania i wiersza

– rozumie treść opowiadania

– poznaje cyfrę 9

– wie, co oznacza cyfra „9”

– rozwiązuje zagadki matematyczne

– klasyfikuje ze względu na rozmiar i kolor

– szereguje elementy zgodnie z podaną instrukcją

– poznaje nazwy miesięcy i próbuje je wymienić

– integruje się z grupą rówieśniczą

weryfikuje posiadaną wiedzę

– rozwija zmysł estetyczny.