TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Jak powstają obrazy i rzeźby?

08-12.02.2021r.

– pobudzanie twórczych zachowań i aktywności ruchowej przy muzyce

– rozwijanie umiejętności wokalnych

– wyrażanie przeżyć i skojarzeń powstałych podczas słuchania muzyki poprzez działania plastyczne

– wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

– rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji

– próby radzenia sobie z ich przeżywaniem

– kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami, w tym przekształcania emocji negatywnych w pozytywne

– kształtowanie poczucia własnej wartości

– określenie swoich mocnych stron, zainteresowań i upodobań

– wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

– budzenie zainteresowania czytelnictwem

– rozwijanie umiejętności odczytywania sylab

– wdrażanie do zadawania pytań i odpowiadania na nie pełnym zdaniem

– rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

– klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów

– określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów

– przeliczanie elementów zbiorów (z prawej do lewej i z lewej do prawej)

– ustalanie liczebności zbiorów

– dokonywanie analizy i syntezy słuchowej

– zapoznanie z obrazem graficznym litery „S”, „s”

– poznanie znaczenia słowa artysta oraz wybranych wytworów sztuki

– dostrzeganie różnic między rzeźbą a obrazem

– doskonalenie umiejętności opowiadania historyjki obrazkowej i rysowania jej dalszego ciągu.