Treści, aktywności, umiejętności.

Noworoczne postanowienia

28-31.12.2020r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– wypowiada się na temat własnych przeżyć, opowiada o sobie,

– uważnie słucha wypowiedzi innych, czeka na swoją kolej,

– czerpie radość z udziału w zabawie muzycznej,

– określa wielkość i liczbę elementów,

– kreśli serpentyny po śladzie,

– doskonali umiejętność wycinania;

– doskonali sprawność ruchową,

gra na instrumencie w odpowiednim tempie ze zmienną dynamiką,

– posługuje się pojęciami: wolno – szybko, wolniej – szybciej,

– słucha opowiadania, opowiada jego treść i omawia obrazki,

– wykonuje rysunek przedstawiający swoje noworoczne postanowienie,

– potrafi przypisać wykonywane czynności do pory dnia,

– czerpie radość z uczestnictwa w zabawie muzyczno-ruchowej,

– relaksuje się przy muzyce,

– doskonali umiejętność wypowiadania się

– wymienia nazwy dni tygodnia i poznaje nazwy miesięcy,

– za pomocą słów: ciepło, zimno określa odległość od poszukiwanego przedmiotu,

– dostrzega rytmy,

– dostrzega cykliczność zdarzeń,

– potrafi nazwać porę roku na podstawie jej atrybutów.