TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Duże i małe rodziny w akcji

17-21.05.2021r.

– uważnie słucha i nadaje znaczenie swoim doświadczeniom

– odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter

– wyraża swoje rozumienie świata za pomocą form teatralnych

– uczestniczy w ćwiczeniach porannych i zabawach ruchowych

– odpowiada na pytania dotyczące utworu

– dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania

– stosuje chwyt pisarski podczas pisania

– przejawia poczucie własnej wartości jako osoby

– posługuje się w mowie językiem zrozumiałym dla innych

– wykonuje własne eksperymenty językowe

– rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

– wyraża swoje rozumienie świata za pomocą form mimiczny

– wykonuje własne eksperymenty graficzne kredką

– nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych

– recytuje wiersze, śpiewa piosenki

– rozróżnia podstawowe figury geometryczne

– rozwija poczucie rytmu

– eksperymentuje na instrumentach perkusyjnych

– wyzwala aktywność twórczą

– posługuje się liczebnikami porządkowymi

– przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy

– układa przedmioty w szeregi i rytmy

– wskazuje zawody wykonywane przez rodziców

– wyraża swoje rozumienie świata za pomocą ekspresji plastycznej

– rozróżnia głoski na początku i końcu

– przelicza elementy zbiorów w czasie ćwiczeń i zabawy

– współdziała z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych

– ilustruje muzykę klasyczną ruchem

– odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do grupy przedszkolnej

– posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych

– rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć