TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Z wizytą w gospodarstwie wiejskim

14-18.06.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– określa, o jakiej porze dnia należy wykonywać różne czynności

– wymienia pory dnia i określa charakterystyczne dla nich czynności

– opisuje wygląd obrazka, wskazuje wybrane elementy

– uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela i sygnałów dochodzących z otoczenia

– bierze udział w zabawach ruchowych, muzycznych

– odczytuje sylaby

– uważnie słucha dźwięków dochodzących z otoczenia

– bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych

– porusza się w przestrzeni zgodnie z instrukcją słowną

– rozpoznaje zwierzę na ilustracji na podstawie fragmentu obrazka

– określa kierunki na kartce

– tworzy zagadki językowe

– określa kierunki w przestrzeni i porusza się w przestrzeni zgodnie z instrukcją słowną

– przelicza elementy zbiorów

– ogląda miniprzedstawienie

– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– wypowiada się na określony temat, ocenia zachowanie bohaterów literackich

– zna zagrożenia związane z pracą w gospodarstwie

– doskonali umiejętności wokalne i słuch muzyczny

– współpracuje z koleżankami i kolegami

– tworzy plakat ostrzegający przed niebezpieczeństwem

– obdarza uwagą osobę dorosłą i rówieśników

– komunikuje koleżance lub koledze, co jest dla niego przyjemne, a co nie

– wyszukuje ukryte w sali elementy

– poznaje za pomocą zmysłów produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

– ma świadomość znaczenia zwierząt i roślin z gospodarstwa wiejskiego

– potrafi wskazać miejsce pochodzenia produktów, zna sposób ich przygotowania

– układa historyjki obrazkowe

– porusza się w przestrzeni zgodnie z instrukcją słowną i obrazkową.