TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Nadchodzi lato

21-25.06.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– podaje sposoby podróżowania

– przelicza koła w pojazdach i układa je w kolejności od pojazdu z najmniejszą do pojazdu z największą liczbą kół

– uważnie słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela i odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu

– bierze udział w zabawach muzycznych

– rozwija wyobraźnię czasowo-przestrzenno- -ruchową

– jest wrażliwe na barwę dźwięku

– bierze udział w zabawach badawczych z balonami

– układa i opowiada historyjkę obrazkową

– wskazuje w swojej garderobie ubrania, które mają określone cechy

– wymienia zasady bezpieczeństwa w czasie podróży

– opisuje przedmiot w taki sposób, aby inni odgadli jego nazwę

– podaje swój adres i wymienia ciekawe miejsca w swojej miejscowości

– bierze udział w tworzeniu kącika o swojej miejscowości

– wykonuje różne formy ruchu

-zna zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczek

– ustala z grupą i nauczycielem plan wycieczki

– wykorzystuje zdobyte materiały do stworzenia folderu turystycznego

– odszukuje na obrazku odpowiednie fragmenty

– docenia wartość przyrody w czasie odpoczynku

– orientuje się na mapie Polski, wskazuje wybrane elementy

– odczytuje nazwy wybranych miast Polski, wskazuje je na mapie

– bierze udział w zabawach ruchowych

– współtworzy grę planszową

– współpracuje z koleżankami i kolegami nad wykonaniem zadań

– poznaje wybrane zakątki Polski

– odnajduje w przestrzeni zaznaczone na planie miejsce

– wskazuje przedmioty zwrócone w odpowiednią stronę

– wskazuje walory turystyczne swojej miejscowości

– nazywa figury geometryczne, odnajduje je na ilustracji

– współpracuje z koleżankami i kolegami podczas zabawy

– bierze udział w zabawie naśladowczej – uważnie słucha tekstów literackich i wskazuje zabawne elementy w nich występujące

– odczytuje proste teksty słowno-obrazkowe

– wskazuje nowe zastosowanie dla zwykłych przedmiotów

– rozpoznaje zapis cyfrowy liczb i układa odpowiednią liczbę liczmanów

– rysuje świat z wyobraźni

– znajduje rozwiązanie zagadki logicznej

– rysuje po śladzie i dorysowuje brakujące elementy obrazk.