Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Przedszkole, nr 25 w Chorzowie otrzymało/a w 2023 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne
w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1675).

Wysokość wsparcia finansowego wynosi 3 000,00 zł , przy wkładzie własnym Miasta Chorzów w wysokości 750,00 zł , łączna kwota dotacji wynosi 3 750,00 zł

#NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa2.0,         #MinisterstwoKulturyDziedzictwaNarodowegoiSportu 

#MinisterstwoEdukacjiiNauki                                   #UrządMiastaChorzów