Treści, aktywności, umiejętności.

ZABAWY Z PANIĄ ZIMĄ.

W tym tygodniu (4 – 8 grudnia 2021 r.) każdy z nas:

doskonali sprawność ruchową, czerpie radość z uczestnictwa we wspólnych zabawach , aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej , w ćwiczeniach , sprawnie łapie i rzuca piłkę do innych, potrafi ruchem reagować na sygnał zgodnie z umową , ćwiczy umiejętność chodzenia w kole ze zmianą kierunku

poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska , uważnie obserwuje przebieg zjawisk , zna i opisuje niektóre zjawiska przyrodnicze, podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, bierze udział w zabawach badawczych , wyciąga wnioski z doświadczenia

dostrzega wartość estetyczną i emocjonalną przyrody

aranżuje swoje najbliższe otoczenie , wnioskuje o przedmiotach na podstawie ich cech, rozpoznaje podstawowe figury geometryczne , nadaje znaczenie przedmiotom, porównuje przedmioty z uwagi na kształt

samodzielnie lub we współpracy tworzy proste, oryginalne kompozycje przestrzenne z pasujących do siebie elementów ,potrafi wykorzystać w praktyce właściwości niektórych materiałów, wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych

zna zasady właściwego zachowania przy stole

orientuje się w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni

grupuje przedmioty wg określonych kryteriów, w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: „to do tego pasuje”, „te obiekty są podobne, a te są inne”

uzupełnia brakujące fragmenty obrazków

słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat , buduje wielozdaniowe wypowiedzi , dzieli się posiadaną wiedzą , przestrzega zasad kolejności wypowiadania się , bierze udział w rozmowie

określa temperaturę przedmiotów za pomocą dotyku , zna właściwości śniegu i lodu, umie dostosować ubranie do aktualnej pogody , posługuje się pojęciami związanymi z zamarzaniem wody

aktywnie słucha muzyki rozwija poczucie rytmu i uwrażliwia się na akcent , doskonali słuch i umiejętności wokalne, doskonali sprawność narządów artykulacyjnych

stara się aktywnie uczestniczyć w określonych działaniach, zadaje pytania, aby zaspokoić ciekawość

przelicza elementy w czasie zabawy, Liczy w zakresie swoich umiejętności i rozróżnia liczenie błędne od poprawnego, posługuje się pojęciem tyle samo” , liczy w miarę swoich możliwości i podaje prawidłowo liczbę przedmiotów

stara się aktywnie uczestniczyć w określonych działaniach, zadaje pytania, aby zaspokoić ciekawość, wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych.