TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Przyjaźń

20 – 24 grudzień 2021 r.

 

Dziecko:

 

– nazywa emocje wyrażone przez innych, w tym: na ilustracjach / zdjęciach

– wie, co oznacza przyjaźń

– rozumie znaczenie przyjaźni

– rozpoznaje i nazywa emocje, które odczuwa w sytuacji konfliktu z rówieśnikami

– zna sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, np. głębokie oddychanie, tupanie, darcie papieru

– rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje

– uważnie słucha opowiadanego tekstu i wypowiada się odpowiadając na pytania

– wypowiada się całymi zdaniami

– wyciąga wnioski, objaśnia znaczenie przyjaźni i sposobów radzenia sobie w razie konfliktów koleżeńskich

–  prawidłowo trzyma kredkę, zachowuje kierunek pracy podczas kolorowania

– uczestniczy we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela

– koncentruje się podczas zabawy

– bawi się z innymi dziećmi
– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach