TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Bezpieczeństwo zimą

24 – 28 styczeń 2022 r.

 

Dziecko:

– poprawnie określa przyczyny i skutki bezpiecznych i niebezpiecznych zabaw opisując
prezentowane obrazki
– wymienia zasady zachowania bezpieczeństwa w trakcie zimowych zabaw
– wymienia nazwy sportów zimowych
– rozpoznaje kształty litery „g”
– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka
– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „g”
– rozpoznaje i nazywa literę „g, G”
– wymienia wyrazy zawierające głoskę „g”
– rysuje po śladach rysunków
– wie, gdzie można się bawić zimą
– wie, że w ruchu drogowym zimą należą zachować wzmożoną ostrożność wynikającą
z warunków pogodowych (ograniczona widoczność, dłuższa droga hamowania itp.)
– wie, na czym polega praca ratownika medycznego
– wie, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy
– wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia (odszukanie osoby dorosłej,
udzielanie krótkiego i zwięzłego opisu wypadku)
– wie, jak należy wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer 112
– reaguje odpowiednimi ruchami na ustalone sygnały
– rozpoznaje dźwięki o różnej wysokości i reaguje na nie ruchem
– wykonuje pracę plastyczną
– bawi się z innymi dziećmi
– koncentruje się podczas zabawy
– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami