TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Zwierzęta  z naszych pól i lasów

OKRES REALIZACJI: 14 marzec – 18 marzec 2022 r.

Dziecko:
– rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta
– poznaje ciekawostki związane z zwierzętami
– wypowiada się na temat zwyczajów niedźwiedzia
– opisuje prostymi zdaniami podobieństwa i różnice między niedźwiedziem polarnym a brunatnym
– wypowiada się na temat zwierząt
– odpowiada na pytania
– wykonuje polecenia nauczyciela
– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka
– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „c”
– rozpoznaje i nazywa literę „c, C”
– wymienia wyrazy zawierające głoskę „c”
– rysuje po śladach rysunków
– wymienia przedstawicieli zwierząt żyjących na polach oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie
– dzieli nazwy zwierząt na sylaby
– rozumie i stosuje pojęcia szybko i powoli; porównuje tempo poruszania się wybranych zwierząt
– wymienia właściwości fizyczne powietrza
– wie, co to znaczy, że powietrze jest gazem
– utrwala nazwy i kolejność dni tygodnia
– wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne (linia falista i spiralna)
– wykonuje pracę plastyczną – liska
– śpiewa piosenkę
– porusza się rytmicznie przy muzyce
– czerpie radość i zadowolenie ze wspólnej zabawy
– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej
– uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– bawi się z innymi dziećmi
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– wykonuje ćwiczenie na KP:
* nazywa zwierzęta widoczne na zdjęciach
* dzieli ich nazwy rytmicznie (na sylaby)
* otacza zielonymi pętlami zwierzęta mieszkające w lesie
* rysuje motyle po śladzie
* rysuje po liniach – od obrazków zwierząt do ich domków, używając kredek w różnych kolorach
* przy pomocy nauczyciela nazywa miejsca, w których mieszkają przedstawione na obrazkach zwierzęta (kopiec, nora, staw)
* nazywa zwierzęta, które są na obrazkach, dzieli ich nazwy rytmicznie (na sylaby)
* naśladuje ruchy tych zwierząt
* ogląda obrazek, wypowiada się na jego temat
* podaje nazwy zwierząt znajdujących się na obrazku
* liczy zwierzęta poruszające się po ziemi i te, które fruwają
* mówi, których zwierząt jest więcej
* rysuje po szarej linii drogę sowy do dziupli
– dziecko 5-letnie:
* opisuje co przedstawia obrazek
* określa pierwsze głoski w słowie cebula i nazwach rysunków
* zaznacza litery „c, C” w wyrazach
* rysuje po śladzie