TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Niby tacy sami, a jednak inni

OKRES REALIZACJI: 30 maja – 03 czerwca 2022 r.

Dziecko:

– szanuje odmienność innych dzieci, wykazuje się tolerancją
– omawia wygląd dzieci różnych ras i narodowości
– wypowiada się zdaniami rozwiniętymi
– odpowiada na pytania
– z uwagą słucha wiersza
– podaje rozwiązanie zagadki
– podaje nazwy zabaw, w które można bawić się latem
– przelicza na palcach, posługuje się liczebnikami głównymi w zakresie 5 i więcej
– zna melodię i tekst piosenki
– wykonuje płynne ruchy z rytmem i melodią
– wykonuje pracę plastyczną – „Ja”
– wykonuje pracę plastyczną  „Dzień dziecka”- ozdabianie napisu
– uczestniczy w zabawie ruchowej
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw
z rówieśnikami
– wykonuje polecenia nauczyciela
– bawi się z innymi dziećmi
– wykonuje ćwiczenie na KP