TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Wakacyjne bezpieczeństwo

OKRES REALIZACJI: 13  – 17 czerwca 2022 r.

Dziecko :

– wypowiada się na temat bezpieczeństwa podczas wakacji
– wymienia zasady zachowania, których należy przestrzegać
w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku
– wypowiada się zdaniami rozwiniętymi
– odpowiada na pytania
– liczy w zakresie 5 i więcej
– wykonuje pracę plastyczną – „Moje bezpieczne wakacje”
– prawidłowo i świadomie reaguje na ustalone sygnały
– łączy elementy ruchu z piosenką
– uczestniczy w zabawie ruchowej
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– bawi się z innymi dziećmi
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw
z rówieśnikami
– wykonuje polecenia nauczyciela