Treści, aktywności, umiejętności.

ZIMOWE

OBSERWACJE PRZYRODNICZE.

W tym tygodniu (25 – 29 stycznia 2021 r.) każdy z nas:

potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami, potrafi współdziałać podczas zabawy, akceptuje zasady i stosuje się do nich, czerpie radość z uczestnictwa we wspólnych zabawach

aranżuje przestrzeń do zabawy

rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem

przedstawia swoje emocje i uczucia

wyraża rozumienie świata za pomocą komunikatów pozawerbalnych: gestu, ruchu, dźwięku; wyraża swoje rozumienie świata ruchem i gestem

zdobywa wiedzę o przyrodzie, przejawia opiekuńczy stosunek do przyrody, rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków występujących w najbliższej okolicy, przyporządkowuje pokarm do odpowiedniego zwierzęcia

aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej, przestrzega reguł zabawy, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, rozwija wyobraźnię i umiejętności ruchowe, wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

doskonali percepcję słuchową, słyszy i nazywa dźwięki z otoczenia

aktywnie słucha muzyki, wyzwala aktywność ruchową przy muzyce, doskonali umiejętność szybkiej reakcji na przerwę w muzyce, rozwija poczucie rytmu, słucha i odtwarza rytmy, uwrażliwia się na wysokość dźwięków

przelicza elementy w czasie zabawy, przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi, przestrzegając reguł liczenia, przelicza i dopełnia elementy do wskazanej liczby, dostrzega rytmy w otoczeniu

wnioskuje o przedmiocie na podstawie jego cech, klasyfikuje przedmioty, układa i rozwiązuje zagadki

wykazuje zainteresowanie książkami jako źródłem wiedzy o świecie, wskazuje elementy na ilustracji, bierze udział w rozmowie, dzieli się spostrzeżeniami na temat własnych doświadczeń, nazywa cechy przedmiotów i substancji, ćwiczy narządy mowy, wykazuje się kreatywnością podczas układania prostych rymowanek

gromadzi doświadczenia konstrukcyjne i techniczne, wykonuje proste konstrukcje z tworzyw i materiału naturalnego, jest zaangażowane w zdobywanie nowych doświadczeń, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, rozwija wyobraźnię, wykonuje eksperymenty twórcze z wykorzystaniem farby, wykonuje prace plastyczne według własnego pomysłu

odróżnia prawdziwe informacje od fałszywych bądź fikcyjnych

rozumie przyczynę i skutek określonych działań

odczytuje informacje przedstawione w formie symbolicznej.