Treści, aktywności, umiejętności.

MUZYKA – PROWADZI NAS

NA KARNAWAŁOWYM BALU.

W tym tygodniu ( 1 – 5 lutego 2021 r.) każdy z nas:

bierze udział w rozmowie, uważnie słucha i odpowiada na pytania

rozwija zmysł słuchu, rozpoznaje i nazywa usłyszane dźwięki

określa dźwięki słowami: głośny, cichy, przy­jemny, nieprzyjemny, bliski, daleki

odczuwa dźwięk przeprowadzając proste do­świadczenie

dokonuje analizy i syntezy słuchowej

określa wysokość oraz natężenie dźwięku, rozpoznaje dźwięki wysokie oraz niskie

bierze udział w zabawie ruchowej, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych

wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzy­mania prawidłowej postawy ciała

doskonali koncentrację i uwagę

odtwarza proste rytmy zgodnie z podanym kodem

uwrażliwia się na barwę dźwięku i budowę utworu

rozwija poczucie pulsu i tempa

wyzwala aktywność ruchową przy muzyce

doskonali sprawność buzi i języka

rozpoznaje głosy koleżanek i kolegów

uczestniczy w zabawie naśladowczej

utrwala prawidłowy tor oddechowy

ilustruje ruchem treść wiersza

doskonali umiejętność wypowiadania się pełny­mi zdaniami

rozpoznaje i nazywa poznane instrumenty muzyczne

doskonali umiejętności grafomotoryczne

rozpoznaje takie same dźwięki

czeka na swoją kolej

prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

wie, kim jest i jaką rolę pełni dyrygent

gra na wybranym instrumencie, rozpoznaje instrumenty dotykiem

rozwija wyobraźnię muzyczną

doskonali małą motorykę – posługuje się nożyczkami

respektuje zasady podczas doświadczeń

wydobywa dźwięki z różnych przedmiotów

doskonali koordynację słuchowo-wzrokowo-ru­chową

bierze udział w zabawie naśladowczej

nazywa kolory

odtwarza proste rytmy

rozpoznaje charakter muzyki, rytm oraz tempo, wyraża muzykę ruchami ciała

relaksuje się i odpoczywa

porusza się w rytm słyszanych dźwięków

śpiewa piosenkę wyrażając ruchem jej treść

rozpoznaje i nazywa, identyfikuje i klasyfikuje dźwięki

współpracuje w grupie

tańczy swobodnie do muzyki, tańczy tańce tradycyjne i współczesne

liczy w określonym zakresie

uczestniczy w KARNAWAŁOWYM BALU PRZEBIERAŃCÓW.