TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

BAWIMY SIĘ W TEATR.

W tym tygodniu (22 – 26 lutego 2021 r.) każdy z nas:

naśladuje w zabawie różne postaci

usprawnia aparat mowy

doskonali spostrzeganie i uwagę

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych

respektuje zasady zabawy w grupie

odróżnia elementy świata fikcji od realnej rze­czywistości

uważnie słucha

rozumie przyczynę i skutek

układa wydarzenia w kolejności chronologicz­nej

prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

doskonali spostrzeganie wzrokowe

określa i wyraża emocje

zna zasady właściwego zachowania podczas pobytu w teatrze

wykazuje zainteresowanie zabawami teatralny­mi

współdziała z dziećmi podczas zabawy w pa­rach lub w małych zespołach

doskonali umiejętność zadawania pytań

uczy się prawidłowo gospodarować oddechem

podaje rozwiązanie zagadki na podstawie treści

podejmuje zabawy tematyczne związane z te­atrem

rysuje postać z zachowaniem podstawowych części ciała

uwrażliwia się na nastrój i budowę utworu

wyzwala aktywność twórczą i ruchową przy muzyce

z uwagą ogląda film, korzysta z multimediów

klasyfikuje przedmioty ze względu na dwie cechy

rozwija koordynację wzrokowo-słuchowo-ru­chową

ilustruje ruchem treść prostych wierszyków

relaksuje się

wykorzystuje zdobytą wiedzę

podejmuje próby oceny prawdziwości wypowia­danych zdań

posługuje się zdaniami rozwiniętymi podczas wypowiedzi na określony temat

przelicza elementy zbioru, manipuluje przed­miotami i ustala wynik po zmianie

wyraża emocje za pomocą komunikatów nie­werbalnych

tworzy prace za pomocą poznanych technik plastycznych

rozwija wyobraźnię twórczą podczas zabaw plastycznych

uczestniczy w zabawach integracyjnych, zgod­nie się bawi

w sposób dowolny odgrywa krótkie scenki pan­tomimiczne

posługuje się kukiełkami, inscenizuje utwór

włącza się w przygotowanie wydarzenia te­atralnego

tnie nożyczkami kartkę po linii prostej

wykonuje pracę według instrukcji i pokazu nauczyciela

prawidłowo reaguje na ustalony sygnał

uczestniczy w zabawie ruchowej