TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI.

DZIECIAKI

WSPANIALI ARTYŚCI.

W tym tygodniu (1 – 5 marca 2021 r.) każdy z nas:

stara się w sposób dokładny naśladować na­uczyciela w wykonywaniu ćwiczeń

właściwie reaguje na dotyk drugiej osoby pod­czas zabaw z masażykami

przestrzega zasad bezpieczeństwa w zabawach ruchowych

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych

różnicuje dźwięki wydawane przez różne in­strumenty

poprawnie trzyma narzędzie malarskie i pisar­skie

rysuje po śladzie zgodnie ze wskazanym kie­runkiem

rozwija wyobraźnię twórczą podczas zabaw plastycznych i tematycznych

wykonuje prace według instrukcji

dokładnie koloruje obrazki konturowe

skraca czas reakcji na sygnał

uwrażliwia się na zmiany kierunku melodii

doskonali poczucie pulsu w muzyce

rysuje i maluje na dowolny temat

tworzy prace plastyczne

tworzy układy przedmiotów i nadaje im znacze­nie

uczestniczy w zabawie ruchowej – dzieli proste słowa na sylaby – rozwija pewność siebie podczas zabaw twór­czych – komponuje prace z materiałów odpadowych

potrafi wypowiadać się w oparciu o ilustrację

podaje rozwiązanie zagadki na podstawie ob­razka

poznaje zawody artystyczne i ich atrybuty

rozwiązuje zagadki tekstowe

prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

składa obrazki w całość i nazywa przedmioty, które przedstawiają

nazywa niektóre zawody związane ze sztuką

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych

bierze udział w konstruowaniu gry ściganki, rozumie zasady gry

doskonali pamięć wzrokową

sprawnie przelicza w zakresie 10; doskonali umiejętność prawidłowego przeliczania po odję­ciu i dodaniu elementów

próbuje układać pytania do treści obrazków

uczestniczy w zabawach tematycznych i inte­gracyjnych

układa rytmy

odtwarza sekwencje ruchów

zapamiętuje treść rymowanek

aktywnie słucha muzyki

wykonuje zadania zgodnie z poleceniami na­uczyciela

współdziała z dziećmi w zabawie