Treści, aktywności, umiejętności.

Ja i Ziemia.

W tym tygodniu (19 – 23 kwietnia 2021 r.) każdy z nas:

 • uważnie słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela;

 • nazywa niektóre trudne sytuacje i uświadamia sobie przeżywane wtedy emocje (smutek, strach);

 • używa maskotki dla minimalizowania lęków i wzmacniania poczucia bezpieczeństwa;

 • realizuje potrzebę samodzielności (w różnych sytuacjach, także radzenia sobie z emocjami);

 • wypowiada się na temat treści opowiadania;

 • rozumie potrzebę zachowania ciszy w trakcie pobytu w przedszkolu;

 • obserwuje powiększanie się balonika, przypomina sobie z własnych doświadczeń co jeszcze rośnie;

 • szuka sposobów na radzenie sobie ze smutkiem oraz pomocy innym w takiej sytuacji;

 • okazuje współczucie innym, nabywa postaw prospołecznych,

 • ocenia liczebność zbiorów „na oko”, przelicza elementy;

 • wycina po linii prostej, łuku, kole;

 • akompaniuje na instrumencie perkusyjnym do „Marsza Radeckiego”;

 • uczestniczy w zabawie odprężającej „Spagetti”;

 • buduje stabilną, zachowującą równowagę wieżę z klocków;

 • rozumie pojęcie własności osobistej i wspólnej;

 • respektuje normy społeczne;

 • klasyfikuje zwierzęta;

 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta;

 • przelicza elementy;

 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

 • ćwiczy pamięć i percepcję wzrokową;

 • tworzy wyrazy zaczynające się podaną pierwszą sylabą ;

 • doskonali umiejętności grafomotoryczne;

 • uczestniczy w zabawach z okazji DNIA ZIEMI.