TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Z ROLNIKIEM NA WSI

– NA POLU I W ZAGRODZIE.

W tym tygodniu (10 – 14 maja 2021 r.) każdy z nas:

poszerza informacje o gospodarstwie wiejskim, poznaje zawód rolnika

przegląda literaturę i ilustracje związaną z gospodarstwem wiejskim

wskazuje różnice między wsią i miastem

poznaje wybrane zwierzęta, które można spotkać w gospodarstwie wiejskim

wie, skąd biorą się produkty, tj. miód, mleko, jajka

doskonali koordynację wzrokowo-ruchową , rozwija zmysł dotyku

rozpoznaje dźwięki i dopasowuje je do zwierząt , ćwiczy artykulację , doskonali zmysł słuchu

zna nazwy budynków w zagrodzie wiejskiej

potrafi powiedzieć, jak nazywają się młode poznanych gatunków zwierząt ,

rozwija sprawność fizyczną podczas tematycznych zabaw ruchowych, ćwiczy poprawne oddychanie

współpracuje w grupie rówieśniczej , przestrzega ustalonych zasad zabawy

dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów , rozwiązuje proste zagadki słowne

doskonali umiejętności wokalne , wyzwala aktywność ruchową przy muzyce

ćwiczy orientację przestrzenną oraz orientację w schemacie własnego ciała

klasyfikuje produkty ze względu na ich pochodzenie

łączy obrazki w pary zgodnie z ustaloną zasadą

wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne , posługuje się nożyczkami

klasyfikuje zwierzęta według gatunku

przelicza w dostępnym zakresie , porównuje liczebność zbiorów

doskonali spostrzegawczość, rozwija motorykę małą i koordynację wzrokowo-ruchową

mimiką pokazuje emocje i samopoczucie , rozumie i rozpoznaje emocje innych

wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych

poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne , bierze udział w zabawie ruchowej

wypowiada się na zadany temat

odpowiednio reaguje na komunikaty nauczyciela