Treści, aktywności, umiejętności.

CZEKAMY

NA NOWY ROK.

W tym tygodniu (28 – 31 grudnia 2020 r.) każdy z nas:

– odtwarza na zabawkowych zegarach układ wskazówek o godzinie dwunastej (obie do góry) – południe i północ,

– koloruje starannie ornamenty na sylwestrowo-noworocznej czapeczce i okularkach,

– swobodnie wyraża w tańcu nastrój utworu, wykonuje ruchy taneczne w rytmie słyszanej muzyki,

– zna nazwy 4 pór roku,

– dostrzega podobieństwa i różnice na ilustracji,

– rozpoznaje cechy charakterystyczne jednej z pór roku ,

– wie do czego służy kalendarz, zna następstwo 4 pór roku,

– osłuchuje się z nazwami miesięcy,

– wie, w którym miesiącu ma urodziny,

– wymienia przedmioty, osoby mieszczące się w ramach danej kategorii,

– uważnie słucha wiersza i zapamiętuje jego treść,

– osłuchuje się z nazwami dni tygodnia,

– koloruje 7 barwami kalendarz kołowy,

– rozumie konieczność mówienia pojedynczo w grupie; przestrzega kolejności wypowiadania się,

– odtwarza, a także rozpoznaje wzór graficzny przedstawiony na tablicy,

– porównuje i określa, czy czynność została wykonana szybko czy powoli,

– obserwuje zmiany położenia wskazówek na zegarze, cyfr na wyświetlaczu zegara elektronicznego,

– utrzymuje równowagę maszerując z przyborem na głowie,

– wykonuje zadania ruchowe wymagające zaangażowania dużych grup mięśniowych,

– sprawnie chwyta podrzucony nad siebie lekki przybór,

– osłuchuje się z następstwem 7 dni tygodnia.