TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Co z czego otrzymujemy ?

11 – 15 października 2021 r.

Dziecko:

– wymienia właściwości fizyczne gliny i  piasku

– podaje przykłady produktów otrzymywanych z gliny i z piasku

– rysuje po śladach rysunków

– rozpoznaje i nazywa owcę i barana

– wie, skąd mamy wełnę i co z niej robimy

– pamięta melodię piosenki,

– koncentruje się podczas zabawy

– wskazuje wymienione części ciała drugiej osoby

– porusza się rytmicznie

– wypowiada się pełnymi zdaniami

– wie, z czego i jak otrzymujemy papier

– zgodnie uczestniczy w zabawach

– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– wykonuje sprawnie, zwinnie i  szybko ćwiczenia gimnastyczne

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– potrafi wymienić jak ważne są szczepionki