TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

EKSPERYMENTY Z WODĄ I ŚNIEGIEM

         TERMIN REALIZACJI: 25.01.2021-29.01.2021

          PROMYKI

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • doskonalenie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności
 • wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały

Obszar społeczny

 • wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (określone zasady, podział ról i przydzielenie zadań, czynności do wykonania)
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek
 • poznanie drukowanej i pisanej litery „P”, „p”
 • rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych i liter
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • rozwijanie zainteresowań badawczych
 • uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań, by eksperyment się udał
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • zapoznanie z pojęciami: pieniądz, moneta, banknot, waluta
 • poznanie polskich monet i banknotów
 • usprawnianie umiejętności liczenia przedmiotów w sytuacjach praktycznych, w zabawie
 • utrwalenie cyfr 0–9 i znaków matematycznych „<”, „>”, „=”
 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach dydaktycznych z elementami kupowania i sprzedawania
 • rozumienie znaczenia umiejętności posługiwania się pieniędzmi
 • uwrażliwianie na różne elementy muzyki: dynamikę, tempo, rytm
 • rozwijanie zainteresowań technicznych i fizycznych – poznawanie właściwości niektórych ciał i substancji
 • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów opartych na poznanych literach
 • wnioskowanie na podstawie zagadek słownych
 • usprawnianie umiejętności analizy i syntezy głoskowej wyrazów – odzwierciedlanie ich liczby – znaki graficzne lub układanie elementów
 • umiejętności odczytywania rebusów literowo-obrazkowych i sylabowo-obrazkowych rozwijanie
 • tworzenie sylab, wyrazów z ruchomego alfabetu
 • poznawanie i stosowanie podczas aktywności twórczej nowatorskich technik plastycznych