TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

WŚRÓD MALARZY I RZEŹBIARZY

TERMIN REALIZACJI: 8.02.2021-12.02.2021

  FORMY AKTYWNOŚCI DZIECI:

Obszar fizyczny
• rozwijanie różnorodnej aktywności dziecka
• wyrabianie umiejętności regulowania siły dotyku w trakcie podejmowania aktywności plastycznej
• wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych
Obszar społeczny

• wdrażanie do przejawiania troski o estetykę i czystość otoczenia
• kształtowanie postawy samodzielności – przygotowywanie materiałów do pracy i organizowanie miejsca pracy
• kształtowanie umiejętności współdziałania, traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych członków grupy
• budowanie poczucia wartości, pewności siebie i odpowiedzialności
• wdrażanie do wyrażania siebie w indywidualny i oryginalny sposób (działalność artystyczna)
Obszar emocjonalny
• wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki
• rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka w odniesieniu do takich sfer aktywności człowieka jak muzyka, ruch i plastyka
• odczuwanie dumy i zadowolenia z tworzenia i prezentowania swojej twórczości
Obszar poznawczy
• kształtowanie zdolności do:
– analizowania spostrzeżeń wzrokowych dotyczących wybranego obiektu
– dostrzegania niuansów kolorystycznych, zróżnicowanych kształtów
– podejmowania próby odtworzenia kolorów, kształtów, wzorów w pracy rysunkowej, malarskiej, rzeźbie
• rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów na określony temat (tj. planowanie zabaw, zajęć, pracy, podejmowanie działań, postępowanie w sytuacjach problemowych)                                                                                                                                                                                                            • doskonalenie umiejętności wymiany zdań, argumentowania swoich wypowiedzi na miarę możliwości własnego wieku, uważnego słuchania partnera, utrzymywania kontaktu wzrokowego w czasie rozmowy
• doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej                                                   • doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych liter
• wdrażanie do czytania podpisów pod obrazkami, zdań i krótkich tekstów
• wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych                                                                                                                                      • rozwijanie zdolności do zauważania subtelnych różnic między przedmiotami, kształtami, wzorami (w tym literami)
• doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce znaków matematycznych „<”, „>”, „=”
• utrwalenie umiejętności przeliczania w przód i wspak w zakresie 10