Treści, aktywności, umiejętności.

NOWY ROK – MIJA CZAS

PROMYKI

TERMIN REALIZACJI: 28.12.2020-31.12.2020

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych

 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności

 • wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela

Obszar emocjonalny

 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom i czynnościom do wykonania

 • kształtowanie postawy poszanowania opinii i poglądów innych osób, niezależnie od sądów i przekonań własnych

Obszar społeczny

 • ćwiczenie umiejętności właściwego planowania czasu

 • kształtowanie postawy uważnego słuchania innych, unikanie ich oceniania

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy)

 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

 • wdrażanie do czytania globalnego (nazwy dni tygodnia, nazwy miesięcy)

 • poznanie drukowanej i pisanej litery „B”, „b”

 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter

 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania

 • poznanie zapisu cyfrowego liczby 9

 • wdrażanie do zdobywania wiadomości o otaczającej rzeczywistości przyrodniczej (obserwacja pogody)

 • usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych (elementy pogody, zjawiska charakterystyczne dla pór roku)

Ćwiczenia poranne – zestaw „Noworoczne zabawy z balonami”

Zabawy ruchowe

 • Pory roku” – zabawa orientacyjno-porządkowa z czterema krążkami

 • Tajemnicze obrazy” – gra dramowa

 • Cicho, sza” – zabawa ruchowa

 • Ludzie do ludzi” – zabawa integracyjna

 • Aniołek” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Ćwiczenia gimnastyczne

 • Zestaw XXX

 • Zestaw XXXI