TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

WYPRAWA NA WIOSENNĄ ŁĄKĘ

TERMIN REALIZACJI: 10.05.2021-14.05.2021

 Obszar fizyczny

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania
 • doskonalenie sprawności manualnej

Obszar emocjonalny

 • budowanie motywacji do poszukiwania i poznawania nowych informacji
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń i eksperymentowanie
 • uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody wiosną
 • okazywanie emocji i wrażliwości na naturalne piękno budzącego się życia, podczas obserwacji przyrodniczych w najbliższym otoczeniu

Obszar społeczny

 • wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i zadań, czynności do wykonywania)
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć
 • wdrażanie do kończenia pracy w wyznaczonym czasie
 • uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do planowania i prowadzenia obserwacji przyrodniczych
 • rozwijanie myślenia, analizy, syntezy, wnioskowania, formułowania myśli w formie zdania
 • utrwalanie umiejętności przeliczania, porównywania, rachowania
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów złożonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności odczytywania rebusów obrazkowo-literowych
 • rozbudzenie zainteresowania światem przyrody wiosną
 • rozwijanie kompetencji językowych
 • rozwijanie sprawności manualnych