TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

MAMA JEST NAJWAŻNIEJSZA

TERMIN REALIZACJI:24.05.2021-28.05.2021

Obszar fizyczny

 • doskonalenie sprawności płynnego wykonywania ćwiczeń
 • doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania na sygnały umowne
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętów w czasie zabaw na powietrzu

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do zdolności okazywania uczucia miłości i szacunku w stosunku do bliskich
 • kształtowanie postaw przejawiania życzliwości i troski w stosunku do najbliższych
 • zacieśnianie więzi dzieci ze środowiskiem rodzinnym i społecznym
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania uczuć i nastrojów oraz łączenia ich z określonymi sytuacjami

Obszar społeczny

 • kształcenie umiejętności starannego wypełniania powierzonych zadań
 • motywowanie do aktywnego udziału w przygotowaniach i przebiegu imprez organizowanych w budynku i na terenie ogrodu przedszkolnego
 • wdrażanie do aktywnego podejmowania działań na rzecz innych

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych utworów literackich obejmujących cykl kilku opowiadań
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat plano­wania zabaw, zajęć, pracy, podejmowanych działań i sytuacji proble­mowych, które występują w czasie ich realizacji
 • doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji opartych na zna­kach graficznych i prostych wyrazach
 • doskonalenie umiejętności przyporządkowywania każdej głosce odpowiadającej jej litery
 • doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych