TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Kto może być nauczycielem?

 Termin realizacji: 11.10.2021 – 15.10.2021

Formy aktywności dzieci:

Treści programowe:

 Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wiązanie obuwia;
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • rozumienie znaczenia higieny osobistej.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • nazywanie etapów edukacji.

Językowa aktywność dziecka

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
 • rozpoznawanie liter pisanych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;

Poznawcza aktywność dziecka

 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.