TREŚCI, AKTYWNOŚCI

„DOOKOŁA ŚWIATA”

TERMIN REALIZACJI: 8.03.2021-12.03.2021

Obszar fizyczny

 • kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
 • rozwijanie zwinności i skoordynowanego działania jako przygotowania do czynności złożonych: czytania i pisania

Obszar społeczny

 • wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do wykonania)
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie postawy poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności z własnymi sądami, niekrytykowanie innych
 • wykazywanie postawy badawczej
 • kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacji „przegranej” oraz okazywania radości z wygranej swojej i innych

Obszar poznawczy

 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy kontynentów, państw, stolic
 • poznawanie kontynentów oraz państw
 • doskonalenie umiejętności: rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych, pisania po śladzie
 • poznanie litery „ł”, „Ł”
 • wykonywanie działań – dodawania i odejmowania na konkretach (z wykorzystaniem liczmanów)
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • kształtowanie u chłopców postawy uprzejmości wobec koleżanek
 • kultywowanie obchodu Dnia Kobiet