TREŚCI, UMIEJĘTNOŚCI, AKTYWNOŚCI

 

                     Z PAMIĘTNIKA BABCI I DZIADKA 

 TERMIN  REALIZACJI : 18.01.2021-22.01.2021                                                                                                                                         

FORMY AKTYWNOŚCI:

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami (wycinanie po liniach prostych, łamanych, falistych, kolistych)
 • doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych
 • doskonalenie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach gimnastycznych, grach i zabawach ruchowych

Obszar społeczny

 • kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie (prawa – obowiązki) oraz ról innych członków rodziny
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podział ról i przydzielenie określonych zadań, czynności do wykonania)
 • wyzwalanie inicjatywy w działaniu i współtworzeniu imprezy dla dziadków

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności dla dziadków
 • uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości
 • nabywanie wiary we własne możliwości i siły

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek
 • poznanie drukowanej i pisanej litery „N”, „n”
 • rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego (babcia, dziadek, życzenia itp.)
 • kształtowanie umiejętności przyporządkowania każdej głosce odpowiadającej jej litery, w miarę poznawania kolejnych liter
 • wdrażanie do sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej)
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, recytatorskich i tanecznych