TREŚCI,AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

 ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

 TERMIN REALIZACJI: 4.05.2021-7.05.2021

Obszar fizyczny

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzro­kowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw rucho­wych
 • utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na li­niach składających się na pisanie liter

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do umiejętności odczytywania i interpretowania treści wyrażanych w sposób niewerbalny
 • budowanie szacunku do szanowania emocji własnych i innych osób

Obszar społeczny

 • kształcenie zdolności dostrzegania wartości pracy i dążenia do celu oraz konieczności bycia wytrwałym
 • rozwijanie świadomości wartości relacji z innymi ludźmi
 • rozwijanie umiejętności oceny swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • wdrażanie do umiejętności zorganizowania sobie czasu przeznaczo­nego na swobodną zabawę zgodnie z zainteresowaniami
 • zapoznanie z rolami społecznymi osób różnych zawodów
 • wdrażanie do umiejętności organizowania zabaw z podziałem na role

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do aktywnego poszukiwania odpowiedzi na pytania, wykazywania się ciekawością i aktywnością poznawczą
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wybranego przez siebie zawodu
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w dogodnym dla siebie zakresie, w sytuacji użytkowej
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania modeli monet i bankno­tów oraz posługiwania się nimi w praktyce
 • rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów z poznanymi literami
 • rozwijanie umiejętności pozyskiwania informacji na podstawie czytania prostych tekstów
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego – nazwy zawodów