Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 odbywa się w systemie elektronicznym. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola należy zapoznać się z ofertą placówki.
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2017, 2018, 2019 i 2020  zamieszkałe na terenie gminy Chorzów.

Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe. Oddział zerowy mieści się w Szkole Podstawowej nr 15. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

UWAGA! Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego NIE UCZESTNICZĄ w procesie rekrutacyjnym. W celu zapisania do przedszkola  dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic powinien zgłosić się w terminie  od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. 1 do Zasad organizacji kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr OR.175.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 sierpnia 2020 r.


ZASADY REKRUTACJI
Zapisy w formie elektronicznej  będą trwały od 27 lutego do 10 marca 2023r. Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 28 lutego br. o godz. 8.00 Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie ,wydrukować i podpisać. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę : https://rekrutacje-chorzow.pzo.edu.pl/switcher-public/indeks!doDefault.action

WAŻNE TERMINY:
– Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału w szkole podstawowej: 

od 27 lutego godz. 8.00 do 10 marca godz.15.00 Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w naszej placówce wyłącznie wtedy, jeżeli nasze przedszkole zostało wskazane we wniosku jako pierwsze.

– Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:                               

29 marca 2023r. Godz. 9.00

– Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców:

od 29 marca 2023r. godz. 9.00 do 12 kwietnia 2023r.godz. 15.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 13 kwietnia 2023r. godz. 9.00

Kryteria rekrutacji

KRYTERIA USTAWOWE określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe :

1. Wielodzietność rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność kandydata

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria mają jednakową wartość – 100 pkt. każde.

KRYTERIA LOKALNE, zawarte w Uchwale Nr XVI/279/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2019r. http://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_279.pdf w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów:

1. Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym – 40 pkt.

 2. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie – 20 pkt.

3. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie – 15 pkt.

4. Dziecko. Którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku – 10 pkt.

5. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego z rodziców – 7 pkt.

6. Dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo pozostaje pod opieką dziennego opiekuna, ujętego w wykazie dziennych opiekunów   3pkt.

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE KRYTERIUM

   1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów podstawowych (ustawowych) tj.:

    1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata -wniosek

    2. oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania kandydata w rodzinie -wniosek

    3. inne informacje o kandydacie -wniosek

    4. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)

    5. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

    6. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998, 1076,1544 i 2245 oraz z 2019r. poz. 730)

   1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych ( gminnych) określonych przez organ prowadzący:

2.1 Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej lub wydruk ze strony internetowej Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.

2.2 Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.

2.3 i 2.4 kryterium –  wniosek.

2.5. Miejsce zamieszkania- wniosek lub dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).

2.6. Zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.

  1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.4, 1,5 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu, wyciągu z dokumentu lub  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka