TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Budynki małe i duże

28.02-04.03.2022r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– opisuje wygląd budowli i konstruuje różne budowle

– słucha wiersza, poszerza słownictwo

– rozwija wyobraźnię przestrzenną i koncentrację uwagi

– porównuje wielkość i wysokość budowli, posługując się określeniami: większy, mniejszy, wyższy, niższy, podobny, inny

– ogląda film dotyczący pracy architekta

– wypowiada się na temat pracy architekta

– buduje z klocków i z figur geometrycznych

– obrysowuje przedmioty w różnych kształtach

– kształtuje wyobraźnię przestrzenną

– słucha opowiadania czytanego przez N.

– zdobywa wiedzę na temat cech wybranych materiałów budowlanych

– wymienia podstawowe materiały budowlane (słoma, drewno, cegła)

– ilustruje ruchem właściwości wybranych materiałów potrzebnych w budownictwie

– ogląda ilustracje zabytków z całego świata

– rysuje wybrane przez siebie zabytki

– poznaje nazwy budynków i budowli

– wykonuje elementy potrzebne do stworzenia makiety

– rozumie znaczenie słów związanych z budowlami

– dzieli budowle na mieszkalne, użytkowe i drogowe

– przelicza w dostępnym dla siebie zakresie

– rysuje po śladzie, na tacce z kaszą lub mąką

– rozwija zdolności techniczne