TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

18.01.- 22.01.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Uświadomienie istniejącej więzi między wnukami i dziadkami przez wypowiedzi nt. swoich dziadków i ulubionych wspólnych zajęć, określanie ich cech, zrozumienie stopnia pokrewieństwa (między pokoleniem wnuków i dziadków), udział w zabawach istniejących już w czasach dzieciństwa dziadków (Mam chusteczkę, Rolnik, Stary niedźwiedź, Ojciec Wirgiliusz, Balonik)

– Wdrażanie do okazywania szacunku, miłości najbliższym przez zachęcenie do pomagania w różnych sytuacjach, poznanie treści i recytowanie wierszyków-rymowanek o najbliższych oraz przygotowanie i wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka; zachęcenie do mówienia o uczuciach,

– Rozwijanie świadomości ruchu i wysyłania komunikatów pozawerbalnych (zabawa pantomimiczna, eksperymentowanie z mimiką przed lusterkami)

– Rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności plastyczno- konstrukcyjnych w trakcie tworzenia własnoręcznie upominków dla babci i dziadka

– Rozwijanie umiejętności wokalnych, poczucia rytmu, ilustrowania ruchem i gestem treści piosenki dla babci i dziadka Riki tan oraz wykonywanie ćwiczeń logorytmicznych podczas powtarzania słów krótkich wierszy w połączeniu z rytmicznym marszem, klaskaniem, tupaniem

– Rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz ćwiczenia w zakresie motoryki małej (układanie kompozycji na płaszczyźnie z drobnych el. mozaiki, patyczków; przewlekanie tasiemki, nawlekanie koralików)

– Wspieranie w: porządkowaniu przedmiotów np. zabawek wg wielkości (od najmniejszej do największej ), segregowaniu przedmiotów w zabawie Skarby babci, skarby dziadka

– Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, rozumienia i stosowania komunikatów werbalnych, udzielania odpowiedzi na pytania, rozwią-zywania zagadek; wdrażanie do wyrazistego mówienia (zabawa ortofoniczna)