TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Bardzo się staramy –

przecież wkrótce Dzień Mamy

17.05.- 21.05.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Wzmacnianie więzi emocjonalnej z mamą, uświadomienie roli rodzica w życiu dziecka (literatura, rozmowy nt. relacji, zabawy)

– Wdrażanie do okazywania najbliższym szacunku, miłości, przywiązania

– Uświadomienie licznych działań mamy w ciągu codziennych czynności (nazywanie czynności, tworzenie prostych kilkuwyrazowych zdań)

– Poszerzanie doświadczeń zmysłowych przez prezentowanie różnych zapachów, wskazywanie ich źródła

– Wzbogacanie doświadczeń w tworzeniu prac plastycznych nawiązujących do najbliższych osób (portret); tworzenie upominków dla mamy

– Rozwijanie sprawności, koordynacji ruchowej w trakcie ćwiczeń i zabaw ruchowych z elementami met. W. Sherborne

– Wdrażanie do układania historyjek obrazkowych oraz tworzenia układów rytmicznych o powtarzających się sekwencjach

– Wyrabianie umiejętności śpiewu przy akompaniamencie oraz odtwarzania prostego układu tanecznego

– Przygotowania do prezentacji krótkiego programu okolicznościowego grupy

– Rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania, tworzenia wypowiedzi na określony temat, wzbogacanie słownika; tworzenie prostych zdań i próba przeliczania wyrazów w krótkich zdaniach

– Doskonalenie sprawności palców i koordynacji ręka – oko w zakresie motoryki małej podczas wykonywania zadań na kartach pracy, wykonywania prac plastycznych oraz zabawowych czynności manipulacyjnych

– Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi na prezentowanych utworach literackich i wykonywanych zadaniach