Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 odbywa się w systemie elektronicznym. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola należy zapoznać się z ofertą placówki.
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2018, 2019, 2020 i 2021  zamieszkałe na terenie gminy Chorzów.

Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

UWAGA! Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego NIE UCZESTNICZĄ w procesie rekrutacyjnym. W celu zapisania do przedszkola  do oddziału integracyjnego lub specjalnego, dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic powinien zgłosić się w terminie  od 15 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. 1 do Zasad organizacji kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr OR.175.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Zasady rekrutacji
Zapisy w formie elektronicznej  będą trwały od 4 marca do  15 marca 2024 r. Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 4 marca br. o godz. 8.00 Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie ,wydrukować i podpisać. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę:

Ważne terminy:
– Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola: od 4 marca godz. 8.00 do 15 marca godz.15.00 Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w naszej placówce wyłącznie wtedy, jeżeli nasze przedszkole zostało wskazane we wniosku jako pierwsze.

– Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:  8 kwietnia 2024r. godz. 9.00

– Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców: od 8 kwietnia 2024r. godz. 9.00 do 22 kwietnia 2024r.godz. 15.00

– Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 23 kwietnia 2024r. godz. 9.00

 

Kryteria rekrutacji

KRYTERIA USTAWOWE określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe :

1. Wielodzietność rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność kandydata

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria mają jednakową wartość – 100 pkt. każde.

 

KRYTERIA LOKALNE, zawarte w Uchwale Nr XVI/279/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2019r. http://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_279.pdf w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów:

1. Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym – 40 pkt.

2. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie – 20 pkt.

3. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie – 15 pkt.

4. Dziecko. którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku – 10 pkt.

5. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego z rodziców – 7 pkt.

6. Dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo pozostaje pod opieką dziennego opiekuna, ujętego w wykazie dziennych opiekunów – 3 pkt.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE KRYTERIUM

 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów podstawowych (ustawowych) tj.:
  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata -wniosek
  2. oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania kandydata w rodzinie -wniosek
  3. inne informacje o kandydacie -wniosek
  4. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)
  5. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
  6. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998, 1076,1544 i 2245 oraz z 2019r. poz. 730)
 2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych ( gminnych) określonych przez organ prowadzący:

2.1 Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej lub wydruk ze strony internetowej Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.

2.2 Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.

2.3 i 2.4 kryterium –  wniosek.

2.5. Miejsce zamieszkania- wniosek lub dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).

2.6. Zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.

 

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.4, 1,5 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu, wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.