TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

                                                 W TEATRZE

    TERMIN REALIZACJI: 15.02.2021-19.02.2021

    FORMY AKTYWNOŚCI

 

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego napięcia mięśni dłoni
 • rozwijanie umiejętności kreślenia nowo poznanych liter
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania

Obszar społeczny

 • aktywne uczestniczenie w odkrywaniu kultury
 • budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – teatrem jest wartościowe i może sprawiać przyjemność
 • wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania
 • rozwijanie u dzieci poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia, bohaterów literackich itp.
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką
 • wdrażanie do wyrażania swoich emocji w społecznie akceptowany sposób podczas tworzenia spektakli i oglądania przedstawień
 • wdrażanie do panowania nad tremą i strachem, związanymi z wystąpieniami publicznymi
 • budowanie systemu wartości dziecka – odwagi, optymizmu, otwartości, wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw

Obszar poznawczy

 • poszerzanie wiadomości o teatrze i spektaklach teatralnych
 • stwarzanie okazji do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci
 • nauka na pamięć wybranych fragmentów poezji i prozy
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas organizowania festiwalu teatralnego
 • wprowadzenie znaków „+” i „–”
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 na konkretach
 • wdrażanie do oszczędności i przedsiębiorczości
 • poznawanie modeli monet, banknotów o niskich nominałach i znaczenia pieniądza w życiu człowieka i w gospodarstwie domowym
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „w”, „W”
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów zbudowanych z poznanych liter
 • ćwiczenia w pisaniu poznanych liter po śladzie i z pamięci
 • poznanie tradycji walentynkowej