TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

 

W co się bawi z nami jesienny wiatr?

Termin realizacji: 18.10.2021 – 22.10.2021

Formy aktywności dzieci:

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

Językowa aktywność dziecka

rozwijanie koordynacji ruchowej

nabywanie płynności ruchów rąk

nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi

Artystyczna aktywność dziecka

wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;

samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

rozumienie znaczenia higieny osobistej;

przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;

czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;

wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;

szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;

pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;

prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;

układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń;

mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;

używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;

formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;

formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;

wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;

liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;

rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;

rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;

rozpoznawanie liter pisanych.

Artystyczna aktywność dziecka

improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki

Poznawcza aktywność dziecka

  • słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
  • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
  • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
  • rozgrywanie gier planszowych, wspierających matematyczne umiejętności dzieci;
  • rozpoznawanie cyfr i liczby 3;
  • poznanie pomocnej i szkodliwej roli wiatru w działalności ludzi;
  • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
  • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.