TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Zwierzęta z naszych pól i lasów

04-08.04.2022r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– wzbogaca wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk

– rozwija koncentrację uwagi

– rozwija umiejętności wypowiadania się na określony temat

– potrafi nazwać niektóre zwierzęta

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– rozpoznaje lisa wśród innych zwierząt

– wskazuje kierunek, z którego dochodzą dźwięki

– odtwarza rytmy

– opisuje wygląd lisa i jego zwyczajów

– wzbogaca wiadomości na temat zwierząt leśnych

– stosuje słowa: wysoko – nisko, wyżej – niżej

– kształtuje pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni

– uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i rozwija sprawność fizyczną

– liczy zwierzęta i rysuje o jedną kreskę mniej niż jest zwierząt na obrazku

– w parach układa z rysunków zwierząt rytm naprzemienny

– poznaje wybrane ptaki żyjące w Polsce i poszerza wiedzę na temat ptaków

– ozdabia sylwetę sowy

– prawidłowo wymawia głoskę p – w izolacji i w sylabie

– rozwija zdolności plastyczne

– dzieli się swoją wiedzą o zwierzętach polnych i leśnych

– rozwija umiejętności grafomotoryczne

– ogląda albumy przyrodnicze

– nazywa zwierzęta i opisuje ich wygląd

– wykonuje proste prace plastyczne (rysuje linie: proste i ukośne).