TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Ziemia – nasza planeta/Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

01-05.03.2021r.

– poznanie niskoprzetworzonych produktów ekologicznych i zachęcenie do ich rozpoznawania i spożywania

– poznanie piramidy zdrowego odżywiania

– wdrażanie do zdrowego stylu życia

– wyrabianie właściwych nawyków w zakresie higieny

– kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych

– inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiałów naturalnych

– przedstawianie swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

– dostrzeganie wartości emocjonalnej otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

– wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym

– rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności

– doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 10

– wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych

– rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

– niepodejmowanie własnej aktywności poznawczej

– dokonywanie analizy słuchowej wyrazów

– posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych

– nazywanie zwierzęta mieszkających w różnych częściach świata

– eksperymentowanie rytmem i głosem

– odróżnianie elementów realnych od świata fikcji

– doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej

– kreślenie figur i znaków literopodobnych

– eksperymentowanie podczas zabaw badawczych

– prowadzenie obserwacji przyrodniczych

– określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby

– wykonywanie eksperymentów językowych.