TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Wiosenne powroty

OKRES REALIZACJI: 04 kwiecień – 08 kwiecień 2022 r.

Dziecko:
– wymienia nazwy ptaków powracających do nas wiosną
– obserwuje przyrodę wczesną wiosną (porównuje ją z innymi porami roku)
– wypowiada się zdaniami rozwiniętymi
– odpowiada na pytania
– wykonuje polecenia nauczyciela
– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka
– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „f”
– rozpoznaje i nazywa literę „f, F”
– wymienia wyrazy zawierające głoskę „f”
– rysuje po śladach rysunków
– rozpoznaje wybrane ptaki i wymienia ich nazwy, podaje wiadomości na ich temat
– rozwiązuje zagadki różnego typu: obrazkowe, dźwiękowe, tekstowe
– określa cechy ptasie
– uczestniczy w zabawach matematycznych z przeliczaniem, porównywaniem liczby elementów (próbuje określić o ile jest więcej lub mniej elementów) oraz porządkowaniem wg wzrastającej liczby elementów

– tworzy kompozycje wg własnego pomysłu nt kolorowe ptaki, dostrzega w nich kształty figur geometrycznych
– określa wybrane właściwości fizyczne piór i nakleja kolor wełny zgodny z upierzeniem ptaka
– wykonuje pracę plastyczną „Bocian”
– porusza się rytmicznie
– bawi się z innymi dziećmi
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– uczestniczy w zabawie ruchowej
– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne w parach (met. W. Sherborne)
– wykonuje polecenia nauczyciela
– wykonuje ćwiczenie na KP:
* ogląda obrazki
* opowiada historyjkę o rodzinie bocianów
* liczy bociany
* pokazuje palcem i mówi za osobą dorosłą: pierwszy bocian, drugi bocian …
* koloruje każdemu bocianowi nogi
i dziób na czerwono
* koloruje bociana według wzoru
* rysuje po szarych liniach rysunków jajek
* wskazuje najmniejsze i największe jajko
* słucha nazw ptaków, które przylatują do Polski na wiosnę
* dzieli ich nazwy rytmicznie na sylaby
* rysuje po śladzie drogę skowronka do gniazda
* podaje nazwy obrazków
* kończy rysować ptaki według wzoru
– dziecko 5 – letnie:
* opisuje co przedstawia obrazek
* określa pierwsze głoski w słowie farby i nazwach rysunków
* zaznacza litery „f, F” w wyrazach
* rysuje po śladzie