TREĄCI, AKTYWNOŚCI,UMIEJĘTNOŚCI

DUŻE I MAŁE RODZINY W AKCJI

 TERMIN REALIZACJI: 17.05.2021-21.05.2021

Obszar fizyczny

 • kształcenie umiejętności budowania, montowania i tworzenia konstrukcji według własnych pomysłów i według podanych wzorów
 • doskonalenie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania rysun­ków obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur, znaków, wzorów, układów
 • doskonalenie umiejętności wykonywania ćwiczeń graficznych
 • wdrażanie do starannego odtwarzania kształtów i wzorów w wy­znaczonych liniach

Obszar emocjonalny

 • doskonalenie umiejętności dzielenia się własnymi uczuciami, wewnętrznymi przeżyciami, kłopotami, radościami
 • kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonal­nego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • wdrażanie do zdolności odczytywania emocji drugiego człowieka, odwołując się do własnych doświadczeń
 • kształtowanie empatii

Obszar społeczny

 • poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina
 • uświadomienie sobie przez dzieci własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych
 • kształcenie określonych zachowań społecznych – panowanie nad emocjami, koncentracja, współdziałanie w grupie

Obszar poznawczy

 • doskonalenie mimiki, ekspresji, operowania ciałem
 • wzbogacanie słownictwa o pojęcia dotyczące środowiska społecznego rodziny
 • rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywania rzeczy nowych
 • wdrażanie do spontanicznej ekspresji aktorskiej dziecka
 • kształcenie umiejętności wykorzystania czytania w sytuacjach zadaniowych
 • kształtowanie biegłości w wykorzystywaniu umiejętności matema­tycznych w sytuacjach typowych i nietypowych