TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

WIOSNA W PARKU I W OGRODZIE

 TERMIN REALIZACJI: 22.03.2021-26.03.2021                                   

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego
 • wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu różnorodnych poleceń, w tym ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pisania

 

Obszar społeczny

 • wdrażanie do uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń, czekania na swoją kolej
 • wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i zadań, czynności do wykonywania)
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć, do kończenia pracy w wyznaczonym czasie
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków
 • kształtowanie postawy szacunku i wdzięczności za wykonaną pracę, szanowanie wytworów pracy

 

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń i eksperymentowanie
 • uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody wiosną
 • okazywanie emocji i wrażliwości na naturalne piękno budzącego się życia, podczas obserwacji przyrodniczych w najbliższym otoczeniu

 

Obszar poznawczy

 • uświadamianie różnorodności i współzależności organizmów w świecie przyrody oraz podstawowych praw rządzących światem
 • określanie charakterystycznych dla wiosny zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków – budowanie czynnego i biernego słownika
 • wdrażanie do umiejętności zakładania hodowli roślin jadalnych i ozdobnych, obserwowania wzrostu roślin od nasienia, prowadzenia kalendarza obserwacji
 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji – nazywanie, rozróżnianie i klasyfikowanie figur geometrycznych według cech określonych kartami kodowymi
 • rozwijanie sprawności: dodawania i odejmowania w zakresie 10, porównywania, układania prostych działań matematycznych z użyciem znaków: „+”, „–”, „=”
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określanie głosek według kolejności ich występowania w wyrazie, doskonalenie umiejętności układania z liter sylab i wyrazów