Treści, aktywności, umiejętności

 

Jak jesienią dbać o zdrowie?

Termin realizacji: 04.10.2021 – 08.10.2021

Formy aktywności dzieci:

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

Językowa aktywność dziecka

rozwijanie koordynacji ruchowej

nabywanie płynności ruchów rąk

nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi

Artystyczna aktywność dziecka

samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

rozumienie znaczenia higieny osobistej;

nazywanie znanych chorób, określanie ich symptomów, podawanie sposobów leczenia;

przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia;

wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu;

sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;

czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku;

samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;

szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;

pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;

prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;

mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;

używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;

posługiwanie się poprawną mową;

formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;

formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;

wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;

rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;

rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;

rozpoznawanie liter pisanych.

Artystyczna aktywność dziecka

improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki

Poznawcza aktywność dziecka

  • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
  • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
  • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
  • rozpoznawanie cyfry i liczby 1;
  • samodzielne wykonywanie przetworów z owoców i warzyw;
  • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
  • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.