Treści, aktywności, umiejętności.

MAMA, TATA, DZIECKO/DZIECI

– RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA !

W tym tygodniu (24 – 28 maja 2021 r.) każdy z nas:

buduje krótkie wypowiedzi na bliskie tematy, doskonali wypowiedzi na tematy bliskie dzieciom, umiejętnie posługuje się pojęciami: „rodzina”, „siostra”, „brat” , odczuwa radość ze sprawiania przyjemności innym, tworzy pojęcie na podstawie definicji podczas rozwiązywania zagadek

rozpoznaje i nazywa emocje , wyraża swoje emocje w sposób niewerbalny

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,

rozwija twórczą ekspresję ruchową ,doskonali sprawność motoryczną (szybkość, skoczność, celność)

współdziała w sytuacjach zabawowych, korzysta własnych doświadczeń podczas zabawy , szanuje wytwory pracy innych i swoje

doskonali ruchy ręki, doskonali sprawność manualną , wyrabia koordynację wzrokowo-ruchową w zakresie małej motoryki , ćwiczy spostrzegawczość i pamięć wzrokową

ćwiczy umiejętność uważnego słuchania utworu literackiego, doskonali kompetencje językowe w zakresie rytmu i rymu

rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne , klasyfikuje przedmioty według kształtu

poprawnie przelicza elementy zbioru, korzysta z liczmanów , porównuje liczebność dwóch zbiorów, posługuje się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo , przelicza dźwięki i odzwierciedla ich liczbę za pomocą ruchu

aktywnie słucha muzyki, uwrażliwia się na charakter i nastrój muzyki, wyzwala twórczą aktywność ruchową , doskonali koordynację słuchowo-ruchową , doskonali umiejętność prawidłowego oddechu

zna czynności wykonywane przez rodziców, naśladuje ruchy związane z wykonywaniem czynności domowych , zna zasady właściwego zachowania przy stole

prezentuje program artystyczny dla mamy z okazji Dnia Matki.